Recent Placement

Ekta Singh

Ekta Singh

Annalect
Sushree Priyadarshini

Sushree Priyadarshini

Alliance Data
Nikhil Jalan

Nikhil Jalan

Bread Financial
Gajapati Gulshan

Gajapati Gulshan

Bread Financial
Prashant Vishwakarma

Shivam Tiwari

Oracle Cerner
Prashant Vishwakarma

Shivamalu Poojari

MEA Platforms Technologies pvt.ltd
Prashant Vishwakarma

Suman Kumar

Kantar
Prashant Vishwakarma

Anant Kharwade

Annalect
Prashant Vishwakarma

V Sriram

Annalect
Prashant Vishwakarma

Sangeetha N

Annalect